§369 Tiberius Julius Alexander

Tiberius Julius Alexander

(0369) Text: […]αλ(…) μ(…) ατ(…) δι[…] | (hand 2) [Φλαουίῳ Στουδιώσῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ παρὰ Ἀπ]ολλωναρίου τῆς [καὶ Ἀριστάνδρας Ἀριστάνδρου μη-] | [τρὸς Δι]δύμης τῆ[ς … ἀπʼ Ὀξυρύγχων] πόλεως. τῆς εὐμενε[στάτης …] | […]ρυνεν ἐπι[…]ι̣ ἐχθέσθαι ἐπὶ τὸ κατʼ ἐμὲς […] | […]κλ[…]ειουσι […]ρ[…]ς[… τοῦ] Ὀξυρυγχείτου ὡς συνα[…] | [… π]ερ[ὶ] μὲν πόλιν (ἀρούρας) κ’ π[ερ]ὶ δὲ Χύσιν ἐκ [τ]ῶν νομῶν Διονυσιάδο[ς (ἀρούρας) καὶ περὶ … (ἀρούρας) καὶ] | [π]ερὶ τὸ Ἰσῖον Παγγᾶ (ἀρούρας) ρι’ καὶ περὶ Σερ[ῦ]φιν (ἀρούρας) λη’ καὶ περὶ Σενεκελεὺ καὶ Κε[…] | […]σος. ἐς ὅσον μὲν οὖν δύναμίς μοι ὑπῆρχεν ταύτας ἐγεώργουν καὶ ἀν[…] | [τὰ τ]ελούμενα, ἐπεὶ δὲ συνέβη μοι ἔκ τε ἐπικλ[α]σμῶν κελευσθέντων [… ὑπὸ τοῦ λαμπροτά-] | [του] ἡγεμόνος Αἰμιλίου Σατουρνίνου καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν ἀφορμῶν καὶ ς[…] | [ἀνα]γκαίως σχεδόν τι διενιαυτίσαι με ἐν τούτοις οὐ μόνον συνεχομέν[ην … ἀλλὰ] | [καὶ] διὰ τοῦτο τήν τε ἐνδομενείαν μου καὶ τὸν οἰκεῖον κόσμον καὶ τὴν ἀ […] | [καὶ ἄ]λλα τῶν ἐμῶν πλεῖστα ἔμφορα πολλοῦ ἄξια ὀλίγου παντελῶς ἐν τῷ […] | [εἰς ἔνδειά]ν με οὐ τὴν τυχοῦσαν περιστῆναι. οὗ δὴ χάριν ὑπὲρ τοῦ μὴ μετα[νάστ]ην [με γενέσθαι …] | […] ἐξ[…]σ[ω]ν μόνων τραφεῖσα καὶ ἀνα[…]εισα δέομαι ἐπιδιδοῦσ[α τὸ ὑπόμνημα …] | [… τὰ] συμβεβηκότα μοι καὶ ἀπαλλάξαι με τῆς γεωργίας τῶν προκειμένων [ἀ]ρ[ουρῶν καὶ γράψαι τῷ τοῦ Ὀ-] | [ξυρυγχ]είτου στρατηγῷ ὅπως ὁ ἑκάστης κώμης πραγματικὸς πρόνοιαν ποιήση[ται …] | [… γεωρ]γίαν γενέσθαι· ἀνδράσι γὰρ ἔοικεν τὰ τῆς γεωργίας, ὡς καὶ σὺ ὁ κύριος ἐπίστ[ασαι, …] | […]ματων διὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐεργεσίαν ὑπέταξά σοι ὡς ἕτεραι αφο[… ἵνʼ ὦ] | [διὰ] σοῦ κατὰ πάντα εὐεργετημένη. διευτύχει. (ἔτους) ιη’ θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου Θ[ὼθ …] | […]ετιδος Πτολλίωνος, Σατουρνῖνος ῥήτωρ εἶπ(ε)· Πτολλίων ὁ πατὴρ τῆς [σ]υνηγορ[ουμέν]ης ἔτι [περιὼν] | […] διετάσσετο γῆν βασιλικήν τε καὶ δη[μοσ]ίαν περί | τε κώμην Βουσεῖρ[ι]ν καὶ Θιντῆριν καὶ Τα[…] | […]χος κώμας τοῦ Ἡρακλεοπολείτου. ἐπεὶ οὖν ἐκείνου μεταλλάξαντος ἐπὶ κληρονόμῳ ταύτῃ οἱ [τῶν κω-] | [μῶν] τούτων κωμογραμματεῖς παρὰ τὰ ἀπηγορευμένα ἐπιβάλλουσι αὐτῇ τὴν τοῦ πατρὸς γεωργί[αν …] | […], κέκριται δὲ ὑπὸ τῶν κατὰ καιρὸν ἡγεμόνων καὶ ἐπιστρατηγῶν γυνα[ῖκα]ς ταύτῃ τῇ χρείᾳ μὴ καθέλ[κεσ-] | [θ]α[ι], καὶ α[ὐτὴ ἀξ]ιοῖ ἀναγεινώσκουσα τὰ κεκριμένα ἀπηλ[λά]χθαι τῆς γεωργίας ἀνδράσι μόνοις πρ[ο]σηκ[ού-] | [ση]ς. [Πα]ρ[μ]ενίων εἶπ(εν)· ἀναγνωσθήτω τὰ ἐ[π]ὶ τῶν τοι[ού]των κ[ε]κριμένα. ἀναγνωσθέντος […] | δ[ι]ατ[άγ]ματος Τιβερίου Ἀλεξάνδρου ἀπαγορ[εύον]τος γυναῖκα γεωργίᾳ προσάγε[σ]θαι ἐπὶ τοῦ β’ (ἔτους) Γάλβα […] | […]ι καὶ Οὐαλερίου Εὐδαίμονος τοῦ ἡγεμονεύσαντος τὸ αὐτὸ κεκρικότο[ς ἐ]πὶ τοῦ ε’ (ἔτους) Ἀντωνί[ν]ου […] | καὶ Μινικίου Κορελλιανοῦ ἐπιστρατήγου ἐπὶ τοῦ ι’ (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κ[υ]ρ[ίο]υ, Παρμενίων εἶπ(εν)· ἀκολ[ού-] | [θω]ς τ[οῖς] ἀναγνωσθεῖσι δύναται ἡ Ταθυνν […] τῆς γεω[ρ]γίας ἀπηλλάχθαι τ[…]το[…] | ἑ[τ]έρο[υ]ς [γ]εωργοὺς εἰς τὴν γεωργίαν μεταδιατάξαι. Ἀπολλ[ων]άριον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα ἐπιδέδωκα. ἐσημιω[σ]ά[μην]. | […] (ἔτους) ζ’ Φαμενὼθ ϛ’. ἕως τούτου τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ βιβλ[ε]ιδίου τὸ ἀντίγρα(φον). πρὸς ἣν ἀκολούθ[ως] | [π]ο[ι]ῶν ὁ τοῦ νομοῦ βασιλικὸς γραμματεὺς Ἀμμωνιανὸς διαδεχόμενος τὴν στρατηγίαν ἐπέστειλεν τοῖς πραγματικοῖς τῶν κωμῶν περὶ ἁ ἐστιν τὰ ἐδάφη ὡς ὑποτέτακται· | Ἀμ[μ]ωνιανὸς βασιλικὸς γραμματεὺς διαδεχόμενος τὴ[ν] στρατηγίαν κωμογραμματεῖ Χύσεως καὶ ἄλλων κω- | μῶν. βιβλειδίων δοθέντων μοι ὑπὸ Ἀπολλωναρίου τῆ[ς] καὶ Ἀριστάνδρας ᾧ ἀνείλημπται ἐπιστολὴ τοῦ κρα[τίστου] | δι[ο]ικητοῦ ἔτι δὲ καὶ βιβλείδιο περὶ γεωργίας ἣν ἐδήλ[ω]σεν μὴ προσήκειν̣ αὐτῇ, τὸ ἕτερον ἐπιστέλλεται ὑ[μῖν] | ὅπως κατὰ τὰ κεκριμένα τὴν ἐξέτασιν ποιησάμενοι δηλώσητέ μοι. ἐσημιωσάμ(ην). (ἔτους) ζ’ Παχὼν κζ’. | δέον οὖν τὴν μεταδιαταγὴν ἑτέροις γενέσθαι κατὰ τὰ γραφέντα ὑπὸ σοῦ καὶ τὴν ἀπαίτησιν τῶν φόρων πα- | [ρ]ὰ τῶν γεγεωργηκότων, ὅθεν δέομαι ἐὰν σοῦ τῇ τύχ[ῃ] δόξῃ [κ]ελεῦσαι ἐπιστρεφέστερον γραφῆναι τῷ νῦν | στ[ρ]ατηγῷ τοῦ νομοῦ ὅπως ἐπαναγκάσῃ τοὺς μὲν πρ[α]γματικοὺς κατὰ τὰ ἐπ[…] ἐπιστλ[έ]ντα αὐτ[οῖς] | τ[ὴ]ν μεταδιαταγὴν ποιήσασθαι, τοὺς δὲ πράκτορας τὴν ἀπαίτη[σιν π]οιήσασθαι παρ[ὰ] τῶν ἀντιποιουμ[ένων] | τ[ῆ]ς γῆς γεωργῶν, καὶ μὴ ἐνοχλεῖσθαί με γυναῖκα οὖσ[α]ν ἄνανδρον καὶ ἀβοήθητον, καθὼς [π]ρότερον ἐπ[έ-] | σ[τ]ειλας περὶ τούτου, ἵνʼ ὦ εὐεργετημένη. διευτύχει. Ἀ[π]ολλωνά[ρ]ιον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα ἐπιδέδωκα. (ἔτους) η’ Τῦβι α[…’] | [ἐσ]ημιωσαμ. Αὐφίδιος Ἀμμώνιος ἐσημ(ειωσάμην). ἕως τούτου τ[ὸ] βιβλείδ[ι]ον καὶ ἡ ἀναγρ[α]φὴ καὶ ἡ ἐπιστολή· οἷς ἀκολ[ο]ύθω[ς] | [ἀ]ξιῶ ἐπιστεῖλαί σε τοῖς (ἐπὶ) τῶν τόπων πραγματικοῖς ὅπω[ς] καθʼ (ἃ) ἠξίωσα τὴν μ[ετα]διαταγὴν ποιήσωνται πρὸς | τὸ καὶ τοὺς πράκτορας τὴν ἀπαίτησιν τῶν ὀφειλομένων ποιήσασθαι παρʼ ὧν προσήκει. (ἔτους) θ’ Θὼθ α’. | [Ἀπολλ]ωνάριον ἡ καὶ Ἀριστάνδρα Ἀριστάνδρου ἐπιδέδωκα. Κορνήλιος Πεκύσιος ἐπιγέγραμμαι α[ὐ]τῆς κύρ[ιος]. | […]ς ὑπηρέτης ἐπή[ν]εγκα. (ἔτους) θ’ Θὼθ α’. || […]ας ἀποφάσεως […] | […] | παροικ(…) καὶ γεωργ(…) | […] | […] Ἀντωνίνῳ […] | [… ἐν] Ἀλεξ(ανδρείᾳ) τῇ πρὸς Αἰγύ[πτ]ῳ, | [… πρὸ ϛ’ εἰδῶν] Ἀπριλλίων Φαρμοῦθι ιγ’ | […]ς εἶπ(εν)· καταφυγὴν ἐπὶ σὲ τὸν κύρι- | [ον …]λέγων ἐδανε[ι]σάμην, | [… κε]φάλαιον καὶ τοὺς τόκους | […] || […] | Διοφάν[ει …] | […] | ὑπὸ σοῦ ἐπιστάλμ(ατος) οὗ ἐ[στιν] ἀντίγρα(φον)· Διοφ(άνης) στρα(τηγὸς) Ὀξ(υρυγχίτου) | κωμογραμματεῦσι τῶν ὑπογεγραμμ[ένω]ν κωμ(ῶν). βιβλ(ιδίων) δοθέντ(ων) μοι | ὑπὸ Ἡρακλείας Θέωνος ᾧ ἀνείλημπτα[ι] ἀντίγρα(φον) ἐπιστολ(ῆς) γραφείσ(ης) ὑπὸ | Φλαυίου Στουδιώσου τοῦ κρα(τίστου) διοικ(ητοῦ) περὶ [γ]εωργ(ίας) δημοσίας γῆς ὡς οὐ |προσηκούσης αὐτῇ ἀντίγρα(φον) ἐπιστέλλε(ται) ὑμῖν ὅπως ἐξετάσαντ(ες) | κατὰ τὸ ἀκρειβέστερον τω[…] ἀκ[όλο]υθόν ἐστιν τ[…] | σεσημ(είωμαι), (ἔτους) η’ Μεσο(ρὴ) ἐπα(γομένων) ε’. | […] | Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκ(ιος) Σεπτίμ(ιος) Σεουῆρος Εὐσεβ(ής) | […] | γυναιξὶν δικαίας παραιτήσεως. (ἔτους) Φαρμοῦθ(ι) ιη’ | […] || […] δηλοῦμ(εν) ἀναγράφεσ[θαι …] | […] | νομαὶ Διονυσιάδος

Translation: [translation forthcoming]

Commentary: This long and extremely complex document recounts a long legal history of a wealthy woman of Oxyrhynchus, mentioning a decree of Tiberius Julius Alexander. It dates from long after the period of interest. Tiberius Julius Alexander is significant for a number of reasons, being a Jewish man who both served as governor of Judaea (46-48 CE) and participated in the siege of Jerusalem in the Judaean War.   Much has been written about him and his pursuits are attested by Josephus, Tacitus, Suetonius, among others. For additional documents attesting him, see §372§365, §366, §367§368, §370, §148.

Provenience: Oxyrhynchus, Egypt 27 Aug 200 CE

Bibliography: P.Oxy. 899; CPJ 418e